Commissie financieel beheer (CFB)

De commissie beheert de kerkelijke financiën en handelt binnen een door de kerkenraad gegeven mandaat. De uitgangspunten van de commissie zijn vertrouwen en integriteit, waarbij als een goed huisvader over de financiën wordt gewaakt op een professionele, doelmatige en kwalitatieve manier en door samen te werken met binnen en buiten de kerkelijke gemeente relevante partijen.

Taken van de commissie:
  • Het informeren van de gemeente en kerkenraad over financieel economische beleid, de begroting en realisatie
  • Adviseren van de kerkenraad op financieel economisch terrein
  • Communicatie met interne commissies en externe instanties
  • Het middels de subcommissie financiering werven van investeringsgelden en toekomstige kapitaalkosten (rente en aflossing) voor de nieuwbouw van het kerkgebouw
  • Het voeren van de financiële administratie
  • Het (doen uit laten) voeren van de salarisadministratie
  • Het realiseren van betalingen en incasso’s
Contactgegevens: 
cfb@bethel-sliedrecht.nl
Chr. Ger. Kerk Beth-El Sliedrecht
Commissie financieel beheer
p/a (adres van de secretaris)
Adres te vinden in de gemeentegids of op te vragen via de e-mail van het CFB

Bestuursleden:
Voorzitter: W.L. (Leonardth) van Genderen
Secretaris: G. (Gerda) Struijk-Boelen
Penningmeester: H.C. (Heleen) Waalboer-Droogendijk

Contactpersonen kerkenraad: 
P.H. (Pieter) Dammers
M.G. (Marius) Tanis

Bankrekeningen:
Algemene bankrekeningen t.n.v. de Chr. Ger. Kerk Beth-El Sliedrecht:
ING bank NL32 INGB 0000 5735 87
ABN-AMRO bank NL30 ABNA 0482 0153 30
Rabobank NL67 RABO 0359 3031 45

Diaconie bankrekening t.n.v. de Chr. Ger. Kerk Beth-El Sliedrecht:
Rabobank NL71RABO 0399306455