BHV / EHBO

BHV
In de Beth-EI kerk is een kerknoodplan c.q. ontruimingsplan van kracht. In dit plan is omschreven hoe men dient te handelen indien zich een calamiteit zoals brand, bommelding, gaslekkage, ordeverstoring etc. voordoet. Voor de organisatie van het kerknoodplan is een bedrijfshulpverlenings-commissie (BHV- commisie) ingesteld. De BHV-commisie vergaderd en oefent 1 x per jaar. Ook zal er mogelijk 1 x per jaar na een kerkdienst een ontruimingsoefening worden gehouden.

De leiding en verantwoording vanaf het moment van de alarmering en de beslissing tot ontruiming ligt bij de diensthebbend Hoofd Bedrijfshulpverlener(HBHV-er). De HBHV-er wordt bijgestaan door Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) , EHBO-ers en verpleegkundigen, ontruimers, deurwachten en (hulp)kosters.

Een uitgebreid ontruimingsplan vindt u in de gemeentegids.

EHBO
Wanneer er iemand onwel wordt in de kerk komen eerst de dienstdoende EHBO-er en de koster in actie. Zij zullen samen naar de persoon toegaan om hulp te verlenen, eventueel met extra ondersteuning van de overige EHBO-ers.

Indien u naast u of in uw buurt merkt dat iemand onwel wordt, wenk dan de koster en/of de dienstdoende EHBO-er. De dienstdoende EHBO-er heeft de leiding totdat, indien noodzakelijk, een arts of ambulance aanwezig is.

Raak niet in paniek, geef de EHBO-ers de ruimte, deze mensen weten goed wat zij moeten doen. Zit u in de weg, maak dan plaats door bijv. op een andere plaats te gaan zitten. Voor alle overige leden, blijf zitten op uw plaats, laat de deskundigen zo goed en zo snel mogelijk hun werk doen.

Agenda

Geen agendapunten bekend

Bestuursleden

Voorzitter Piet Struijk (BHV)
Secretaris Kees van Hartingsveldt (EHBO)