Zendingscommissie


Verleden en heden van de zendingZending heeft een ononderbroken traditie in de kerk. Vanaf die Pinksterdag toen de Heilige Geest werd uitgestort, gaven de apostelen voorrang aan de evangelieverkondiging.
Dat wat wij van God hebben ontvangen mogen wij doorgeven aan anderen. ‘En hetgeen gij van mij ( Paulus) gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.’  (2 Tim.2:2) 

Het zendingsbevel werd gegeven aan Zijn discipelen, Zijn dienaren. Dat in het bijzonder.Daarmee worden anderen niet uitgesloten. Allen zijn getuigen.Een zendeling is iemand die daar specifiek voor geroepen is of wordt.Het zendingswerk heeft net als het evangelisatiewerk zijn oorsprong in de zending van de Zoon van God naar deze wereld. Hij is bewogen met zondaren maar niemand heeft Hem bewogen. Hij wil de wereld overtuigen van zonde en genade. Daarom moeten we verkondigen, maar niet elke christen is een verkondiger van het Woord, elke christen is wel een getuige in deze wereld.


 ‘ Zonder God kunnen wij niet; maar zonder ons, wil God niet.’ Met dit gezegde heeft Augustinus al heel vroeg in de geschiedenis van de zending aangegeven, dat God mensen roept in Zijn dienst. Hij gebruikt mensen om het Evangelie bij andere mensen te brengen.


Uit “Het Schatboek “ de verklaring over de Catechismus van Zacharias Ursinus m.b.t.  de tweede bede : Uw Koninkrijk kome het volgende,
Wij bidden o.a. in deze bede, dat het Koninkrijk van God of van Christus onder de mensen opgericht en verbreid mag worden, en dat zowel voor ons als voor andere mensen. Voor de arme, blinde, onbekeerde en ongelovige mensen, zoals de heidenen, Joden, Mohammedanen en wereldse mensen, die nog in de macht van de duisternis gezeten zijn en nog niet tot de ware kennis en gehoorzaamheid van Christus gekomen zijn, namelijk dat zij uit die ellendige en verdoemelijke staat verlost mogen worden.

God wil Zijn Koninkrijk alleen geven aan degenen die daarom bidden, evenals Hij de Heilige Geest alleen geeft aan degenen die daarom bidden ( Luk.11:13)


De meest waardevolle bijdrage die gemeenteleden kunnen leveren, is om betrokken te zijn in het gebed. Tot eer van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk.
Wie zijn wij en wat doen wij?
Al sinds jaren is er bij ons in de kerk een zendingscommissie. Deze bestaat uit een aantal vrijwilligers vanuit de kerk. Het doel van de commissie is onder andere het onder de aandacht brengen van dit mooie werk. Maar ook het bevorderen van betrokkenheid en bewustwording en het organiseren van activiteiten en het realiseren van opbrengsten om dit werk te kunnen ondersteunen. Als gemeente zijn wij met name nauw betrokken bij het zendingswerk in Siberië. We hopen als zendingscommissie een kleine bijdrage te mogen leveren aan dit wereldomvattende werk. Om zo gehoor te kunnen geven aan de opdracht die de Heere Jezus ons in de Bijbel meegeeft: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb.Synode 2019/2020

Door de generale synode werd ook het rapport van deputaten zending uitgebreid besproken. Het resultaat was dat deputaten door kunnen gaan met hun ingezette beleid en dat zij (samen met anderen!) een mooie opdracht binnenhaalden – en de leden van de synode kregen een primeur …

Elke drie jaar sturen deputaten zending hun rapport naar de generale synode. Daar wordt het eerst besproken in een kleinere commissie. In die bespreking ontstaat meestal een mooi, inhoudelijk gesprek over het werk dat de afgelopen jaren gedaan werd en hoe de zegen van de Heere gezien wordt.

Na de behandeling in de commissie komt het rapport in bespreking in de voltallige vergadering. De synode had die plenaire bespreking vooraf laten gaan van een schriftelijke eerste ronde. Een lijst met meer dan 60 vragen lag rond de jaarwisseling op de tafel van deputaten. Dat gaf wel aan, dat er een mooie belangstelling voor het werk van de zending in de synode was.

Tijdens de bespreking in de synode kon op een aantal zaken nog wat verder ingegaan worden. Maar eerst kregen de afgevaardigden van de synode een primeur: het nieuwe presentatiefilmpje over het zendingswerk, waarin binnen een tijdsbestek van 5 minuten een totaaloverzicht wordt gegeven.

Vragen waren er bij het feit dat zending soms al een groot aantal jaren bij een project betrokken is. Durven deputaten niet over te dragen? De voorzitter van deputaten maakte duidelijk dat een zendingsproject naar zijn aard vaak wat langer zal ‘lopen’ omdat je relaties opbouwt met lokale partners en omdat de opdracht van de Here Jezus in Mattheus 28:19 inhoudt dat er een traject met de discipelen gelopen wordt.

In de besluiten bleek, dat zending door kan gaan met het ingezette beleid. Mooi, en ook wel spannend, is de opdracht die zending kreeg: om samen met de deputaatschappen evangelisatie, diaconaat, de jeugdwerkorganisaties en de TUA een programma te ontwikkelen om de kerken toe te rusten op het gebied Presentatiefilmpje zendingswerk ;
https://vimeo.com/392412408
 postzegels en kaarten                                    
 

In het blad Doorgeven stond vroeger met regelmaat een berichtje over de opbrengst en de herkomst van postzegels en kaarten. Jaarlijks brengen die rond de € 10.000 op, een bedrag waar zendingsdeputaten erg blij mee zijn.

Om allerlei redenen is het al een tijd lang niet meer mogelijk om de opbrengsten te vermelden in Doorgeven. Daar is in het nummer van februari 2017 iets over gezegd. Maar: dat betekent niet dat we niet meer blij zijn met het materiaal. Dus blijft u gerust doorgaan met verzamelen!

Alle postzegels zijn welkom. Helaas zijn niet alle kaarten bruikbaar. We vragen u dan ook alleen geboortekaartjes en zwart-wit ansichtkaarten aan te bieden. Dat scheelt ons veel uitzoekwerk. In te leveren bij één van de onderstaande commissieleden.
Wie is Oleg Ljoebits?

Misschien ben je benieuwd wie Oleg Ljoebits is. We stellen hem graag aan je voor.

Oleg met zijn vrouw en gezin

In het uiterste noorden van Rusland, in de provincie Tajmyr werkt Oleg als evangelist. Hij gaat de meest onherbergzame streken van deze wereld niet uit de weg om het verlorene te zoeken. Dat doet hij niet omdat hij het zo leuk vindt of uit is op avontuur. Hij weet zich door God geroepen om het evangelie te brengen 'tot aan het uiterste der aarde'. Dat was ook de opdracht die de Heere Jezus gaf aan Zijn discipelen, vlak voor Zijn hemelvaart. 

Oleg is getrouwd en heeft dertien kinderen gekregen. Ze zijn allemaal met hem mee gegaan om de Heere te dienen. Inmiddels hebben ze al meer dan twintig pooljaren achter de rug en velerlei beproevingen met Gods hulp en genade mogen overwinnen. Vele zielen zijn tot Christus gekomen.


  

Oleg onderweg met een Trekol. Op zoek naar het verlorene!
De minimumbijdrage per (doop)lid per jaar is vastgesteld op €12.87

U kunt gebruik maken van het onderstaand rekeningnummer:
NL29 RABO 0325 0020 10  t.n.v. CGK Beth-El Zending
Bestuursleden

Voorzitter Arie de Raad
Secretaris Anita van der Linden
Secretaris Janneke Kwantes
Penningmeester Marinus van der Sluijs
Commissielid Cees Brandwijk
Commissielid Johan van Heteren
Commissielid Dirk de Weerdt