ZendingscommissieVerleden en heden van de zendingZending heeft een ononderbroken traditie in de kerk. Vanaf die Pinksterdag toen de Heilige Geest werd uitgestort, gaven de apostelen voorrang aan de evangelieverkondiging.
Dat wat wij van God hebben ontvangen mogen wij doorgeven aan anderen. ‘En hetgeen gij van mij ( Paulus) gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.’  (2 Tim.2:2) 

Het zendingsbevel werd gegeven aan Zijn discipelen, Zijn dienaren. Dat in het bijzonder.Daarmee worden anderen niet uitgesloten. Allen zijn getuigen.Een zendeling is iemand die daar specifiek voor geroepen is of wordt.Het zendingswerk heeft net als het evangelisatiewerk zijn oorsprong in de zending van de Zoon van God naar deze wereld. Hij is bewogen met zondaren maar niemand heeft Hem bewogen. Hij wil de wereld overtuigen van zonde en genade. Daarom moeten we verkondigen, maar niet elke christen is een verkondiger van het Woord, elke christen is wel een getuige in deze wereld.


 ‘ Zonder God kunnen wij niet; maar zonder ons, wil God niet.’ Met dit gezegde heeft Augustinus al heel vroeg in de geschiedenis van de zending aangegeven, dat God mensen roept in Zijn dienst. Hij gebruikt mensen om het Evangelie bij andere mensen te brengen.


Uit “Het Schatboek “ de verklaring over de Catechismus van Zacharias Ursinus m.b.t.  de tweede bede : Uw Koninkrijk kome het volgende,
Wij bidden o.a. in deze bede, dat het Koninkrijk van God of van Christus onder de mensen opgericht en verbreid mag worden, en dat zowel voor ons als voor andere mensen. Voor de arme, blinde, onbekeerde en ongelovige mensen, zoals de heidenen, Joden, Mohammedanen en wereldse mensen, die nog in de macht van de duisternis gezeten zijn en nog niet tot de ware kennis en gehoorzaamheid van Christus gekomen zijn, namelijk dat zij uit die ellendige en verdoemelijke staat verlost mogen worden.

God wil Zijn Koninkrijk alleen geven aan degenen die daarom bidden, evenals Hij de Heilige Geest alleen geeft aan degenen die daarom bidden ( Luk.11:13)


De meest waardevolle bijdrage die gemeenteleden kunnen leveren, is om betrokken te zijn in het gebed. Tot eer van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk.Wie zijn wij en wat doen wij?
Al sinds jaren is er bij ons in de kerk een zendingscommissie. Deze bestaat uit een aantal vrijwilligers vanuit de kerk. Het doel van de commissie is onder andere het onder de aandacht brengen van dit mooie werk. Maar ook het bevorderen van betrokkenheid en bewustwording en het organiseren van activiteiten en het realiseren van opbrengsten om dit werk te kunnen ondersteunen. Als gemeente zijn wij met name nauw betrokken bij het zendingswerk in Siberië. We hopen als zendingscommissie een kleine bijdrage te mogen leveren aan dit wereldomvattende werk. Om zo gehoor te kunnen geven aan de opdracht die de Heere Jezus ons in de Bijbel meegeeft: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb.

 postzegels en kaarten                                    
 

In het blad Doorgeven stond vroeger met regelmaat een berichtje over de opbrengst en de herkomst van postzegels en kaarten. Jaarlijks brengen die rond de € 10.000 op, een bedrag waar zendingsdeputaten erg blij mee zijn.

Om allerlei redenen is het al een tijd lang niet meer mogelijk om de opbrengsten te vermelden in Doorgeven. Daar is in het nummer van februari 2017 iets over gezegd. Maar: dat betekent niet dat we niet meer blij zijn met het materiaal. Dus blijft u gerust doorgaan met verzamelen!

Alle postzegels zijn welkom. Helaas zijn niet alle kaarten bruikbaar. We vragen u dan ook alleen geboortekaartjes en zwart-wit ansichtkaarten aan te bieden. Dat scheelt ons veel uitzoekwerk. In te leveren bij één van de onderstaande commissieleden.Het leven vieren met Israël.
Dit was het thema waaronder Albert Groothedde ons zaterdagavond 3 november vertelde over het leven in Israël en hoe de Joden hun feesten vieren. Eerst vertelde hij waarom hij en zijn gezin naar Israël waren gegaan, om daarna ook te laten zien aan de hand van voorbeelden hoe anders het leven in Israël soms is in vergelijking met Nederland. Maar ook dat ze ervoor gekozen hebben om hun kinderen naar een “gewone” Israëlische school in hun wijk te laten gaan in plaats van naar een internationale school en hoe de Joodse gemeenschap dit ook waardeert. Daarna hebben we gekeken naar de onderlinge verbanden tussen christelijke feesten en Joodse feesten. Overeenkomsten zien we tussen het Pesach en Pasen, Sjavoeot en Pinksteren en tussen Jom Kippoer en Goede Vrijdag. Als we de Joodse feesten beter leren kennen, geeft dit ook meer duidelijkheid over gebeurtenissen en teksten die we in de Bijbel lezen. Zo ging Albert in op Johannes 7:37 – 8:12, waar de priester een grote kruik met water leeg giet boven het altaar en terwijl hij dit doet roept Jezus met grote stem over het tempelplein: “Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke”. Hierbij verplaatst alle aandacht zich van de priester naar Jezus: Hij is de vervulling is van de eredienst in de tempelHieronder staat een kort filmpje waarin Albert uitleg geeft over zijn werk in Israël.

https://vimeo.com/286911822